CHANCE GA108L 喉头线夹 新型GA系列喉头线夹

CHANCE GA108L 喉头线夹  新型GA系列喉头线夹

商品名称:CHANCE GA108L 喉头线夹新型GA系列喉头线夹

巨精商城商品编号:03.202.3825-点击这里即可进入巨精商城

规格型号:新型GA系列喉头线夹 CHANCEGA108L

技术参数:主线最小 120 mm ,主线最大主线最大300 mm引线最小120mm引线最大300mm

CHANCE GA108L 喉头线夹  新型GA系列喉头线夹

CHANCE GA108L 喉头线夹  新型GA系列喉头线夹

CHANCE GA108L 喉头线夹  新型GA系列喉头线夹

产品型号

主线小

主线大

引线小

引线大

规格

GA103L

50

150

50

120

架空不带钢芯线

GA105L

120

240

120

240

架空不带钢芯线

GA108L

150

300

35

95

架空不带钢芯线

GA103L

35

120/25

35

95*120

架空带钢芯线

GA105L

95

185

95

185

架空带钢芯线

GA108L

120

300

50

70

架空带钢芯线

GA103L

35

120/25

50

120

主线带钢芯,引线不带钢芯

GA105L

95

185

120

240

主线带钢芯,引线不带钢芯

GA108L

120

300

35

95

主线带钢芯,引线不带钢芯

GA113L

150

300

150

300

架空不带钢芯线

GA113L

120

240

120

240

架空带钢芯线

GA113L

120

240

150

300

主线带钢芯,引线不带钢芯

相关内容